0566-651146

Ma t/m vr 08.30 – 14.00 uur

06-20966691

Spoedgevallen

0566-651146

Ma t/m vr 08.30 – 14.00 uur

06-20966691

Spoedgevallen

Privacyverklaring

Verloskundigenpraktijk it Bertehûs

Deze website wordt onderhouden door verloskundigenpraktijk it Bertehûs. In dit privacystatement wordt uitgelegd hoe verloskundigenprakijk it Bertehûs omgaat met de verwerking van persoonsgegevens van bezoekers van de website. In het privacystatement wordt onder meer beschreven welke categorieën persoonsgegevens worden verzameld, voor welk doel de persoonsgegevens worden gebruikt en aan welke categorieën van ontvangers de persoonsgegevens worden verstrekt.

Informatie over verloskundigenpraktijk it Bertehûs

Verloskundigenpraktijk it Bertehûs is gevestigd te Akkrum en ingeschreven onder inschrijvingsnummer 01158652 in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel.
Voor vragen over het privacystatement is Verloskundigenprakijk it Bertehûs bereikbaar op telefoonnummer 0566-651146.
Ook kunt u contact opnemen per e-mail. Het e-mailadres is: itbertehus@gmail.com.

Verwerkingen van persoonsgegevens

Wanneer je je aanmeldt via onze website vragen we om de volgende gegevens: roepnaam, meisjes achternaam, geboortedatum, BSN nummer, naam partner, adresgegevens, e-mailadres, telefoonnummer, zorgverzekeraar en gegevens over je menstruatiecyclus.
Deze gegevens worden via een beveiligde verbinding verzonden naar ons beveiligde e-mailadres. Deze gegevens worden gebruikt om jou in te schrijven in ons zorgsysteem en hebben we nodig om een eerste afspraak met je te maken. Deze gegevens bewaren we 15 jaar in jouw medische dossier.

Verloskundignenpraktijk it Bertehûs kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van verloskundigenpraktijk it Bertehûs en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan verloskundigenpraktijk it Bertehûs verstrekt.

Verloskundigenpraktijk it Bertehûs kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

 • Roepnaam
 • Meisjesachternaam
 • Geboortedatum
 • BSN nummer
 • Naam partner
 • Adresgegevens
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer
 • Zorgverzekeraar
 • Gegevens over je menstruatiecyclus
 • Uw IP-adres

Nieuwsbrief en reacties

Verloskundigenpraktijk it Bertehûs maakt geen gebruik van een nieuwsbrief.
Ervaringen van cliënten die gedeeld zijn op onze website worden alleen geplaatst met toestemming van de auteurs.

Beelden

De foto’s die gebruikt zijn op onze website, zijn zelfgemaakt of voorzien van een copyright.

Social Media

Onze praktijk is actief op Facebook en Instagram. Wanneer je ons liked op Facebook of Instagram en een bericht achterlaat, is dat op jouw eigen verantwoordelijkheid. Je gaat dan akkoord met het privacybeleid van Facebook/Instagram. De praktijk is niet aansprakelijk voor eventuele gevolgen.

Waarom verloskundigenpraktijk it Bertehûs gegevens nodig heeft

Verloskundigenpraktijk it Bertehûs verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden.

Daarnaast kan verloskundigenpraktijk it Bertehûs uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht, doorgaans bestaande uit medische dienstverlening.

Hoe lang it Bertehûs gegevens bewaart

Verloskundigenpraktijk it Bertehûs bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

Delen met anderen

It Bertehûs verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies of vergelijkbare technieken

Verloskundigenpraktijk it Bertehûs maakt geen gebruik van cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen en/of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen.
U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar itbertehus@gmail.com.
Verloskundigenpraktijk it Bertehûs zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Beveiligen

Verloskundigenpraktijk it Bertehûs neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Verloskundigenpraktijk it Bertehûs maakt gebruik van een betrouwbaar SSL certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door verloskundigenpraktijk it Bertehûs verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met it Bertehûs op via itbertehus@gmail.com.

Autoriteit Persoonsgegevens

Natuurlijk helpen wij u ook graag verder als u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Op grond van de privacywetgeving heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens tegen onze verwerkingen van uw persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Bewaartermijn

In dit privacystatement is aangegeven wat de bewaartermijn van de persoonsgegevens is. Als niet een expliciete bewaartermijn is opgenomen of is aangegeven welke criteria de verloskundigenpraktijk hanteert om te bepalen hoe lang persoonsgegevens worden bewaard, dan bewaart de verloskundigenpraktijk de persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is om het aan u gecommuniceerde doel mee te kunnen verwezenlijken.

Verwerkers en andere derden

Persoonsgegevens kunnen in opdracht van verloskundigenpraktijk it Bertehûs worden verwerkt door zogenoemde verwerkers en sub-verwerkers. De verwerkers en sub-verwerkers handelen onder verantwoordelijkheid van verloskundigenpraktijk it Bertehûs en mogen geen eigen verwerkingen uitvoeren op de persoonsgegevens. Uw persoonsgegevens worden niet verstrekt aan andere partijen, met uitzondering van de partijen zoals beschreven in dit privacystatement. Uw persoonsgegevens worden ook aan andere partijen verstrekt als wij daartoe verplicht zijn op basis van de wet of een rechterlijke uitspraak.

Uw privacyrechten

Op basis van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (hierna: AVG) heeft u een aantal rechten. U heeft het recht om de verloskundigepraktijk te verzoeken om inzage (art 15 AVG) van en rectificatie (art. 16 AVG) of wissing van uw persoonsgegevens (art. 17 AVG). Ook heeft u het recht om it Bertehûs te verzoeken om beperking van de verwerking van persoonsgegevens (art.18 AVG). Onder bepaalde omstandigheden heeft u ook recht op overdraagbaarheid van gegevens (art. 20 AVG) en het recht van bezwaar (art. 21 AVG). Op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens is meer informatie te vinden over wanneer het mogelijk is één of meer van deze rechten uit te oefenen. Als u van een of meer van deze rechten gebruik wilt maken, dan kunt u contact opnemen met ons via de hierboven genoemde contactmogelijkheden. Los van bovenstaande rechten, heeft u altijd het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wijzigingen

Dit privacystatement kan worden gewijzigd. Het is daarom raadzaam om regelmatig dit privacystatement te raadplegen.
De huidige versie van het privacystatement is het laatst gewijzigd op 23-04-2020.