Werkgebied en locaties

Het team van verloskundigenpraktijk it Bertehus verleent zorg in midden Friesland. Dit houdt in dat wij verloskundigezorg verlenen in de dorpen tussen de steden Leeuwarden, Heerenveen, Sneek en Drachten.

Werkgebied

Akkrum, Nes, Grou, Aldeboarn, Nij Beets, Warniahúzen / Warniahuizen, Goengahúzen / Goengahuizen, Goingarijp, Terherne / Terhorne, Jirnsum / Irnsum, Friens, Reduzum / Roordahuizum, Raerd / Rauwerd, Poppenwier / Poppingawier, Tersoal /Terzool, Wytgaard / Wijtgaard, Wurdum / Wirdum, Swichum, Wergea / Warga, Warstiens, Warten / Wartena, Eagum, Wiarda, Techum, Zuiderburen, Goutum, Hempens – Teerns, Jabikswoude, De Klamp en Leeuwarden – Zuid (gebied tot aan het Van Harinxamakanaal).

Mocht je buiten een van deze dorpen wonen mag je ook contact met ons opnemen.

Locaties

Wij zijn een verloskundigenpraktijk in Friesland waarbij we de zwangerschapscontroles op twee locaties wekelijks houden: Akkrum en Warga.

Hoofdvestiging

Zorgcentrum Leppehiem

Leppedyk 37

8491 GJ Akkrum

 

Nevenlocatie Warga

Huisartsenpraktijk Warga

Leeuwarderweg 61

9005 ND Warga

 

Spreekuur / controles

We hebben 3 à 4 dagen in de week spreekuur op onze verloskundigenpraktijk in Akkrum. We hebben ons gevestigd  in de linkervleugel van Zorgcentrum Leppehiem. Voor de drukbezette papa’s en mama’s hebben we ook een oplossing, die zijn welkom op het avondspreekuur.

Daarnaast hebben we op maandagavond spreekuur in de huisartsenpraktijk in Wergea.

Is het voor jou niet mogelijk om naar de praktijk te komen door bijvoorbeeld lichamelijke klachten? Geef dit dan bij ons aan en dan kijken we naar de mogelijkheid van thuiscontroles.